Na osnovno vsebino Na iskanje Na stran s kontaktnimi podatki

SPLOŠNA DOLOČILA

ARAG SE – Zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana. Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod matično številko 6186238000, ID za DDV SI60153555. (v nadaljevanju "organizator ali "zavarovalnica") s temi splošnimi pogoji določa pravila in pogoje ter trajanje promocijske aktivnosti "Black Friday- 24. 11.-30. 11. 2022 – Podarjamo 3 mesece brezplačne pravne zaščite'' (v nadaljevanju "promocija"). Promocija je pripravljena za reklamne namene organizatorja. V skladu s 5. členom Zakona o igrah na srečo se promocija ne šteje za igro na srečo v smislu prej navedenega zakona.

TRAJANJE IN OBJAVA NAGRADNE IGRE

Promocija traja od 24. 11. do 30. 11. 2022. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.arag.si.

UGODNOST V PROMOCIJI - POVRAČILO

Vsem novim strankam, fizičnim osebam (strankam, ki v zavarovalnici nimajo aktivnega zavarovanja oz. ga niso imele v mesecu oktobru 2021), ki v obdobju od 24. 11. do 30. 11. 2022 sklenejo zavarovanje na zasebnem področju (Paketi Varnost, Služba, Promet, Nepremičnine, Družina), zavarovalnica podari 3 mesece brezplačne pravne zaščite oziroma plača mesečne obroke do 28. 2. 2023.

POGOJI SODELOVANJA V PROMOCIJI

V promociji lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki v zavarovalnici nimajo aktivnega zavarovanja oz. ga niso imele v mesecu oktobru 2022 in v času trajanja promocije od 24. 11. do 30. 11. 2022 sklenejo zavarovanje na zasebnem področju (Paketi Varnost, Služba, Promet, Nepremičnine, Družina). Zavarovalnica ima pravico prevzem v zavarovanje zavrniti v skladu s svojimi splošnimi pogoji. Zavarovanec je upravičen do plačila treh mesečnih premij zavarovalnih premij s strani Zavarovalnice samo enkrat, ne glede na to, koliko zavarovanj sklene v časovnem okviru promocije.

PLAČILO TREH OBROKOV ZAVAROVALNE PREMIJE OZ. OBROKOV DO 28. 2. 2023

Plačila treh mesečnih obrokov oz. obrokov do 28. 2. 2023 (to so 1. obrok ter nadaljnja obroka za januar 2023 in februar 2023) bodo upravičencem, ki izpolnjujejo zahteve teh splošnih pogojev, izvedena s strani zavarovalnice. V primeru, da zavarovanec izbere četrtletno, polletno ali letno plačilo, je oproščen plačila letne premije, preračunane na mesec za 3 mesece.

Upravičenec bo pričel z rednim odplačevanjem zavarovalnega obroka v skladu z izbranim načinom plačila marca 2023. Upravičenec se s sklenitvijo zavarovanja strinja, da je s plačilom obrokov s strani zavarovalnice do 28. 2. 2023 seznanjen ter da se s takim načinom plačila strinja.

AKONTACIJA DOHODNINE OD IZPLAČANE UGODNOSTI

Skladno s 7. točko 19. člena ZDoh-2 se povračilo ne šteje za dohodek po Zakonu o dohodnini. Za zaposlene v zavarovalnici in njihove družinske člane predstavlja plačilo obrokov do 28. 2. 2023 boniteto.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je ARAG SE - podružnica Slovenija, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zavarovalnica). Zavarovalec in sozavarovane osebe dovoljujejo zavarovalnici, da v svojih zbirkah shranjuje, obdeluje in uporablja njihove osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje zavarovanja, ter da lahko opravlja poizvedbe o njihovih podatkih pri drugih upravljavcih zbirk podatkov, če gre za podatke, ki jih zavarovalnica neobhodno potrebuje, in so le-ti potrebni za dosego namena zavarovalne pogodbe. Zavarovalnica v svojih zbirkah shranjuje, obdeluje in uporablja njihove osebne podatke na podlagi veljavne zakonodaje, osebne privolitve podpisnika ali pogodbenega razmerja. Zavarovalec ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pravico do pozabe«), do omejitve obdelave, do prenosljivosti podatkov, do ugovora in do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic zavarovalec posreduje odgovorni osebi za varstvo osebnih podatkov, na sedež zavarovalnice oz. na e-naslov vop@arag.si. Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani zavarovalnice www.ARAG.si/varstvo-podatkov/.

MIRNO REŠEVANJE SPOROV

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri in se ne strinja z ravnanjem organizatorja ali njegovih zaposlenih pri opravljanju storitev v skladu s temi splošnimi pogoji ali drugim dokumentom, ki se navezuje na opravljanje te nagradne igre in ga je izdal organizator, ali ko organizator oziroma njegovi zaposleni ne opravijo določenega ravnanja, pa bi ga po mnenju udeleženca morali, lahko vloži pisno reklamacijo ali pritožbo (preko elektronske pošte ali po pošti na naslov organizatorja) skladno s Pravilnikom o notranjem pritožbenem postopku, ki je dosegljiv na sedežu zavarovalnice in na spletni strani zavarovalnice.

KONČNE DOLOČBE

Organizator pri opravljanju storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev, upošteva in izvršuje določila vsakokrat veljavnega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, veljajo določila veljavne zakonodaje. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala udeležencem zaradi sodelovanja v zapisani nagradni igri oziroma zaradi prevzema nagrad. Splošni pogoji so obvezujoči za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

VELJAVNOST PRAVIL

Splošni pogoji začnejo veljati 24. 11. 2022 in veljajo do zaključka promocije, to je do 30.11.2022.